fbpx
+32 (0)473 83 98 77

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van BUREAU50 B.V.

 1. Definities
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a Bureau: bureau50 – BE 0713.743.420 met maatschappelijke zetel in de Boterbloemstraat 49 te 9090 Melle en kantoor in Sint Blasiusstraat 11 A te 8800 Roeselare.

b Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie het bureau onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;

c Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen het bureau en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d Producten: alle zaken en diensten, waaronder adviesverlening-activiteiten en werkzaamheden die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

e Order: iedere opdracht van opdrachtgever aan het bureau.

 1. ALGEMEEN
 • Het bureau behartigt de belangen van de opdrachtgever op het gebied binnen de grenzen van de order voor de daarin overeengekomen
 • De opdrachtgever zal, zonder tevoren met het bureau overleg te plegen, niet tevens een ander bureau verzoeken de producten te verzorgen. Leidt dit overleg niet tot overeenstemming of handelt opdrachtgever in strijd met deze bepaling, dan heeft het bureau het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Tenzij partijen anders overeenkomen wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
 • Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van het bureau en
 • De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door het bureau uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever, wanneer ook de opdrachtgever de toepasselijkheid daarvan meent te hebben
 1. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door het bureau zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 1. AANBIEDINGEN, TOT STANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN EN OPGAVEN EN AANDUIDINGEN VAN PRODUCTEN
 • Een aanbieding of (prijs)opgave bindt het bureau niet en geldt als een uitnodiging tot het plaatsen van een
 • Een overeenkomst komt tot stand indien en voorzover het bureau een order schriftelijk aanvaardt of door het bureau uitvoering aan een order wordt gegeven.
 • Alle (advisering omtrent) opgaven door het bureau van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Het bureau kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn aanduidingen van de desbetreffende producten.
 • Wanneer de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van het bureau of van de monsters, tekeningen of modellen dat opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voorzover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk
 1. PRIJZEN
 • Alle prijzen van het bureau zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW. Tenzij anders wordt vermeld, komen ten laste van opdrachtgever: de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer
 • De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor het bureau geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van het bureau worden geheven c.q. door derden ten laste van het bureau worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft het bureau het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

 

 1. BETALING
 • Tenzij het bureau en opdrachtgever anders overeenkomen dan wel hieronder anders is bepaald, zal opdrachtgever de zijn in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan het bureau
 • Alle betalingen zullen, ter keuze van het bureau, te zijnen kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan.
 • Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
 • Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te zijn ontvangen.
 • Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Bij aanvaarding van een order heeft het bureau het recht om betaling van de helft van het orderbedrag, dan wel de helft van de kosten per fase, te vergen en betaling van het restant in vaste termijnen gedurende de uitvoering van de order, danwel betaling van het restant op basis van nacalculatie per afgeronde fase. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens het bureau op te schorten.
 • Indien op enig moment bij het bureau gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft het bureau het recht, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die het bureau, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van het bureau.
 • Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van het bureau op opdrachtgever onmiddellijk
 • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd. De rente bedraagt op jaarbasis 1,5 maal het op de dag van in verzuim treding geldende Euro Basis Rente van de Nationale Bank vermeerderd met 3%.
 • Indien opdrachtgever jegens het bureau in verzuim is, is hij verplicht het bureau de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 1.000.-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 • Indien het bureau, nadat opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan opdrachtgever richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 7.4, 7.5 en 6.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan het bureau verschuldigd is of zal zijn volledig heeft voldaan, onverminderd het in 15.1 bepaalde.
 • Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten in gebruik te geven of te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan het bureau eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Opdrachtgever zal zijn afnemer van het auteursrecht, de gebruiksbeperkingen en eventuele voorbehoud van eigendomsrechten van het bureau op de hoogte
 • Indien en zolang het bureau eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever het bureau onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal opdrachtgever het bureau op bureaus eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
 • Bij beslag, (voorlopige) uitstelling van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van het bureau. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt
 1. AFLEVERINGSTERMIJN
 • Een door het bureau opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor het bureau geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan het bureau verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door het bureau zo veel mogelijk in acht worden genomen doch zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vooraf anders is .
 • Indien het bureau voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door opdrachtgever moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van het bureau.
 • Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voorzover dat strikt noodzakelijk is.
 • Het bureau heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 1. AFLEVERING EN RISICO
 • De aflevering van de producten, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals franco, f.o.b., c.i.f. en c.f. In al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.
 • Indien de in artikel 10.1 bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de             aflevering en              de risicoovergang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan opdrachtgever. Het bureau zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats, en opdrachtgever zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de kennisgeving, afnemen.
 • Neemt opdrachtgever de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Het bureau is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
 1. OVERMACHT
 • Indien het bureau door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 • Indien de overmachttoestand 2 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit
 • In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als het bureau als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van het bureau onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van het bureau kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door het bureau of zijn toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Het bureau zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 1. INSPECTIE EN KLACHTEN
 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 5 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan het bureau worden
 • Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in bovenvermeld punt gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 5 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan het bureau worden gemeld.
 • Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 • Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, ondermeer door het bureau in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.
 • Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken
 • Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat het bureau daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor het bureau.
 • Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor het bureau voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13.3 omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.

 

 1. VERPLICHTING VAN HET BUREAU
 • Het bureau staat er jegens opdrachtgever voor in dat de producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen.
 • Indien het bureau producten aan opdrachtgever aflevert, die het bureau van diens toeleveranciers heeft verkregen is het bureau nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop het bureau ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.
 • Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.
 • Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de producten:
  • niet beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of
  • materiaal- en/of constructiefouten vertonen, of
  • niet behoorlijk functioneren,

heeft het bureau de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de desbetreffende producten deugdelijk te herzien of te repareren, hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is het bureau terzake van zijn verplichtingen volledig gekweten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 • Het bureau is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 13
 • Het bureau is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die cliënt of een derde terzake van (het gebruik van) de producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 • Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van het bureau op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (Productaansprakelijkheid).
 • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bureau zal opdrachtgever het bureau vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij het bureau alle schade vergoeden die het bureau lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 • De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd.
 1. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN GEBRUIKSRECHTEN
 • Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal opdrachtgever geen recht van intellectuele eigendom (zoals auteursrechten) verkrijgen met betrekking tot de producten. De producten mogen door uitsluitend de opdrachtgever gebruikt worden en alleen voor het overeengekomen project. Indien de opdrachtgever de producten aan derden overdraagt in de normale bedrijfsuitoefening is zulks slechts toegestaan indien de opdrachtgever zich dit recht schriftelijk heeft voorbehouden in de overeenkomst. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen. Opnieuw gebruiken van de producten is de opdrachtgever uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het bureau, aan welke toestemming het bureau nadere voorwaarden en betalingseisen mag stellen.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merkof herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Bureau is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
 • Het bureau kan niet verklaren of de producten inbreuk maken op in België geldende intellectuele eigendoms- of gebruiksrechten van
 1. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
 • Opdrachtgever zal aan het bureau alle voor de uitvoering van het bureau’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
 1. VERZUIM/ONTBINDING
 • Bij verzuim van opdrachtgever of in één van de in artikel 17.2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van het bureau op opdrachtgever, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is het bureau bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van het bureau op grond van de wet of de overeenkomst.
 • In geval van (voorlopige) uitstel van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij het bureau binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van de overeenkomst te verlangen.
 1. OVERDRACHT EN PLICHTEN
 • Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 • In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er wat betreft de nakoming van de onder 18.1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
 1. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
 • Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank van koophandel te Gent met dien verstande dat het bureau het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

 

Nieuwsbrief

Filip Lemaitre deelt op Linkedin regelmatig een ★Useful! 50+ consumer insight met zijn zijn netwerk.
The best of hiervan delen we maandelijks in onze nieuwsbrief.

Stuur ons een mail

Contactformulier

Contactgegevens

Bureau50
Pathoekeweg 2
8000 Brugge

T. +32 473 83 98 77 / +32 485 66 90 77
E. info@bureau50.be

BE 0713.743.420

Maatschappelijke zetel
Pathoekeweg 2
8000 Brugge